01/2019

11 Januarie 2019

---
---

SKOOLURE

Die skool begin soggens om 07:25.  Maandae tot Donderdae sluit die skool om 14:00 en op Vrydae sluit die skool om 13:25

---

LIEF EN LEED

Dit is met hartseer en leedwese wat ons verneem het van die afsterwe van Xandra-Lee Biewanga (gr10) se vader, Rucardo (gr9) en Chané Taute(gr12) se vader en Ronan Viljoen (gr11) se vader.

Ons dra jul in ons bede op.

---

PERSONEEL

Ons heet graag die volgende personeel welkom:

• Me Carina Wiid (Administratiewe Assistent)

• Mej Marcé de Beer (onderwyseres)

• Mej Shanté Ludick (onderwyseres)

• Mnr Drico Snyman (Assistent)

• Mnr Andre Visagie (Assistent)

• Mnr Tanika Ferreira

---
---

AKADEMIE

Graad 8-Studieleidingskursus

'n Studieleidingskursus word op 28 en 29 Januarie, vanaf 14:00 tot 16:00, deur Freda Coetzee, by die skool aangebied. Die koste per leerder is R300.  Leerders sal skrywes in hierdie verband ontvang.

Wiskundesentrum

Me Hester van Rooyen (Departementshoof:  Wiskunde) is in beheer van die Wiskunde sentrum en bied die klasse aan.

Die Wiskunde sentrum het ten doel om die leemtes in leerders se agtergrondkennis aan te spreek.  Klasse word GRATIS aangebied vir alle leerders en loop parallel met werk wat in die klasse behandel word. 

Alle Wiskunde leerders ontvang aan die begin van die jaar ‘n skrywe aangaande die Wiskunde sentrum.  ‘n Skeurstrokie vorm deel van die skrywe en MOET deur die ouers van elke Wiskunde leerder VOLTOOI EN TERUGGESTUUR WORD NA DIE LEERDER SE WISKUNDE ONDERWYSER.

Die klasse behels die volgende:

• Daar sal elke middag ‘n onderwerp behandel word wat betrekking het op die spesifieke graad. Die onderwerpe sal aanpas by die afdeling in die sillabus wat tans behandel word.

• Verduidelikings met voorbeelde sal in die eerste helfte van die sessie plaasvind.

• Daarna doen leerders oefeninge.

• Elke leerder se werk sal gemerk word om vas te stel waar sy/haar probleem lê.

• Leerders word aangemoedig om al die werk vir die middag korrek te kan doen voor hy/sy die klas verlaat.

• Enige leerder kan ook ander grade se sessies bywoon om sodoende agtergrondkennis op te skerp.

• Afwesighede sonder verskoning, sal deur middel van ‘n SMS aan ouers gekommunikeer word.

• Leerders wat die vorige jaar meer as 80% in Wiskunde behaal het, kan aan die “KWADRATE-VRATE-KLUB” behoort. Hierdie leerders sluit vrywillig by die klub aan en help ander leerders (in dieselfde graad) tydens die sentrumsessies.

• Kredietpunte word aan leerders wat die sentrum gereeld bywoon en ‘n positiewe gesindheid toon, toegeken.

DIE KLASSE BEGIN  FEBRUARIE 2019 EN DIE TYE SAL DEURGEGEE WORD.

Klasverskuiwingsversoeke

GEEN klasverskuiwingsversoeke sal toegestaan word nie, aangesien dit veranderinge op die skoolrooster tot gevolg het.

---

SKOOLFONDS 2019

Die skoolgelde per leerder (Gr8-12) is tydens die ouervergadering van 3 Desember 2018, vasgestel op R16 000 per jaar en is betaalbaar soos volg:

Bedrag per leerder per jaar:  R16 000.00
Eerste paaiement per leerder (eenmalig):  R2 000.00 voor einde Januarie 2019
Betaling per leerder per maand:  R1 400.00 x 10 maande (Febr. tot  Nov.)

Op die Algemene Jaarvergadering 2018 is daar 'n besluit geneem dat 'n bedrag van R150, per leerder, gehef word vir die Oos-Moot Bond. Die bedrag is betaalbaar in Januarie maand.  Dié geld sal aangewend word vir die ontwikkeling van aktiwiteite en om finansiële ondersteuning aan leerders, waar nodig, te gee.

Betalings

Skoolfonds
Met die betaling van die skoolfonds MOET die familiekode (dis ‘n viersyfer nommer bv.  3281 en die leerder se van) as depositoverwysingsnommer gebruik word.

Ander betalings (toere, boeke, uitstappies, ens.)
Met ander inbetalings vir byvoorbeeld toere, boeke, kampe, foto’s, ens.,  moet die leerling se naam en die aktiwiteit (bv. netbalkamp) as depositoverwysing gebruik word.

Vrystellings
Aansoeke vir vrystellings moet voor einde Februarie ingedien word.  Vrystellingsvorms is vanaf Januarie beskikbaar by die Finansiële Bestuurder (mnr R vd Berg).

Let wel:  Indien u e-posadres of selfoonnommer verander, moet u die skool asseblief onmiddellik in kennis stel sodat die stelsel opgedateer kan word, om te verseker dat u wel u elektroniese dokumentasie en sms'e ontvang.

---

SKOOL SE ONTVANGSKANTOOR

Ons vra asseblief dat ons ouers slegs in NOODGEVALLE (bv. medikasie) ʼn pakkie by die ontvangs sal afgee.  Let wel:  Die skool en ontvangskantoor aanvaar geen verantwoordelikheid vir pakkies nie.

---

MAATSKAPLIKE WERKER

Me J Olivier is die skool se maatskaplike werker en is vanaf Maandag tot Donderdag, vanaf 08:00 tot 14:00 op afspraak beskikbaar.  Kontak me L Goosen by (012) 332 0601 vir afsprake.

---

KOMMUNIKASIE MEDIA

Nuusbrief

Die skool stuur weekliks 'n elektroniese nuusbrief na ouers se e-posadresse uit.  Ouers met leerders wat die skool verlaat het, kan "unsubscribe" van die skool se nuusbrief.  Die skakel is heel onderaan die nuusbrief. 

Webblad

Inligting rakende die skool, akademiese -, sport- en kultuuraktiwiteite, prestasies, programme, eksamen- en toetsroosters ensovoorts word daagliks op die webblad geplaas.  http://www.oos-moot.co.za/

Facebook

Besoek die skool se Facebook vir 'n dag-tot-dag kykie in die lewe van ons Oosies (informele Oosie-inligting). https://www.facebook.com/AmptelikeBladOosMoot/

Skoolkoerant

Die skoolkoerant (Mootgenoot) verskyn drie keer per jaar en word in harde kopie aan die leerders uitgegee.  'n Elektroniese weergawe verskyn op die skool se webblad.

Prestasies

Ons wil graag ons leerders se prestasies (binne en buite skoolverband) in ons skoolmedia plaas en sal dit waardeer indien u vir ons volledige inligting en foto's (nie selfoonfoto's), per e-pos kan stuur na webblad@oos-moot.co.za.

---

OP- EN AFLAAI VAN LEERDERS

STRENG BEHEER TOT DIE SKOOLTERREIN

Die skool stel die veiligheid van ons leerders en personeel as 'n prioriteit.

 TOEGANGSBEHEERREËLS

 SLEGS PERSONEEL en matriekleerders (met die nodige toegangsskyfies)  word toegelaat om VOOR EN GEDURENDE SKOOLURE by die SKOOLTERREIN IN TE RY en te PARKEER. 

Ouers word vriendelik versoek om LEERDERS in die oggende, voor skool en in die middae (direk na skool), BUITE DIE SKOOLTERREIN op die aangewese parkerings voor die skool op en af te laai.  Moet asseblief nie voor die SKOOL SE INGANGSHEKKE stop of dubbelparkeer om leerders op- en af te laai nie Dit veroorsaak hewige verkeersopeenhopings wat tot ongelukke kan lei.  LEERDERS STAP by die skoolterrein in.

TOEGANGSHEKKE SLUIT VANAF 07:30 TOT 14:30.  Instapbesoekers word toegelaat  en kan by die HOOFHEK instap.

---

HANDBOEKE EN TASSE

Belangrike sake rakende leerders se skoolhandboeke:

Leerders ontvang ongeveer R2 500 se handboeke GRATIS by die skool op 'n UITLEENBASIS. Leerders is egter VERPLIG om handboeke stewig te versterk deur karton aan die binnekant van die buiteblaaie te plak en dit met die dikste moontlike plastiek (heavy duty) oor te trek.  

Verlore/beskadigde boeke word teen 'n koste vervang.

Handboeke word deur middel van'n  strepieskodering (bar codes) teen 'n leerder se naam geskandeer en hul is verantwoordelik om daardie selfde handboeke aan die einde van die jaar weer in te handig.  Indien 'n leerder iemand anders se handboek inhandig, is hul steeds vir hul eie boekgelde verantwoordelik.  Leerders moet seker maak dat hul die inktabel voor in elke handboek voltooi (bv. gr8/9 soms agterin).  So verseker hul dat boeke nie in klastyd omgeruil word nie.

---

SKOOLDAGBOEKE, DISSIPLINE EN

SKOOLREËLS

SKOOLDAGBOEK

Elke leerder ontvang aan die begin van die jaar ‘n gratis skooldagboek waarin die toetsrooster, skoolreëls, skooldrag, ens. uiteengesit word.

Hierdie dagboek MOET ELKE DAG by die skool wees en die persoonlike gegewensbladsy (eerste bladsy) moet volledig voltooi wees.  Die inligting word benodig vir noodgevalle.

DISSIPLINE

Dissipline is die fondament van 'n uitnemende leeratmosfeer.  Die gedrag, voorkoms en optrede van ons leerders teenoor die publiek, mede-skoliere, ouers en personeel dra die beeld van die skool uit.  Die skool fokus hierdie jaar weer streng op dissipline.  

Let wel:  Die skoolreëls en gedragskodes (merietes - debiete/krediete) is  in die leerders se skooldagboeke uiteengesit.  Ouers en leerders MOET (vereiste van die Skolewet) asseblief die skoolreëls en gedragskodes deeglik bestudeer en die aanvaarding van die skoolreëls, in die leerderdagboek teken.

 UITTEKEN VAN LEERDERS

• Geen afsprake mag (sover moontlik) gedurende skoolure gemaak word nie.

• Bewyse van afsprake moet getoon word.

•  Leerders moet na die afspraak TERUGKOM SKOOL TOE.

• OUERS MOET DIE LEERDER(S) SELF BY DIE SKOOL KOM HAAL.

Indien ʼn ouer nie self ʼn leerder kan kom haal nie, MOET ʼn TOESTEMMINGSBRIEF (vooraf) met die volgende inligting by die kantoor ingehandig of na die kantoor gefaks word: Afskrif van die ouer se ID-dokument, volledige besonderhede en ID-nommer van die persoon wat die leerder kom haal (persoon moet sy ID-dokument saambring), die ouer se handtekening en kontaknommer.

---

VOORKOMS

Oos-Moot is trots op ons leerders en wil baie dankie sê aan die leerders wie se voorkoms en kleredrag aan die skool se vereistes voldoen.  Ons vra die ondersteuning van ons ouers wie se kinders 'n skrywe in hierdie verband ontvang het.

---

KLEREBANK

Die skool se klerebank is op Woensdagmiddae vanaf 14:00 tot 14:25 oop vir aankope en per geleentheid tydens pouse (soos by die skool afgekondig).  Volg die skakel vir pryse en meer inligting. Navrae kan per e-pos aan me M Edwards gerig word by oos-moot@global.co.za.

---

MUNISIPALE BUSVERVOER

Alle leerders wat van munisipale busvervoer gebruik maak, moet 'n skrywe van hul ouers en bewys van adres by me L Goosen inhandig.  Personeel sal dan dienooreenkomstig ingelig t.o.v. leerders wat vroeër hul klas moet verlaat om betyds vir die bus te wees.

---

SPORT

Atletiek

INTERHUIS - 15 Januarie

Dit is 'n GEWONE SKOOLDAG en leerders moet almal teenwoordig wees.  Leerders trek volgens die Interhuisspanindelings aan.

Spanindelings

• Amptenare (A - G)  LIGBLOU

• Burgers (H - R)  GEEL

• Heemrade (S - Z)  WIT

Volg skakel vir die program

DRIEHOEKBYEENKOMS - 18 Januarie (Prestige College)

Swem

GR8-UITDUNNE - 14 Januarie

Die leerders moet hul swemklere saambring en hul sal toegelaat word om by die skool te verklee.  Almal stap, direk na skool, in klasverband na die Tjaart van Vuuren swembad (h/v Hertzogstraat en 30ste laan).  Uitdunne is vanaf 14:00 tot 17:00.

Krieket

Die jaarlikse Buurmanskaptrofee kompetisie is vanaf 14 Januarie tot 14 Februarie. 

Volg die skakel vir die bepalings

---

Oos-Moot groete

S HEARNE (SKOOLHOOF)