SKOOL- EN VOLKSLIED

Skoollied

In 1959 is die skoollied deur mev L Havenga geskryf en deur mnr SH Eyssen getoonset.

Wapp’rende vaandel van goud en blou,
Sterk klop ons harte wat strewe vir jou.
Helder die vlam van die fakkel wat brand,
Simbool van ons kennis en vlytige hand.

Refrein:
Ons werk en oorwin.
Ons bly ons leuse trou;
Werk en oorwin
Terwyl ons toekomsland ontvou.
Ons werk en oorwin,
Oos-Moot, ons skool!

Stadiger en Plegtig (Gewyde vers)
Ewig en wyd soos die velde omheen
Sy lig en leiding wat hy ons verleen.
Sterk is die Rots waarop ons wil bou,
Die Liefde’ en genade, ons Skepper se trou.

by Sportgeleenthede
Vrolik en bly in ons werk en spel,
Sterk speel ons span, dit is dade wat tel.
Wen of verloor, elke poging wen krag;
Die gees van die sportman
Leef voort elke dag.

Volkslied

Nkosi sikelel’ iAfrika
Maluphakanyisw’ uphondo lwayo,
Yizwa imithandazo yethu,
Nkosi sikelela, thina lusapho lwayo.

Morena boloka setjhaba sa heso,
O fedise dintwa la matshwenyeho,
O se boloke, O se boloke setjhaba sa heso,
Setjhaba sa South Africa—Suid-Afrika.

Uit die blou van onse hemel,
Uit die diepte van ons see,
Oor ons ewige gebergtes,
Waar die kranse antwoord gee,

Sounds the call to come together,
And united we shall stand,
Let us live and strive for freedom,
In South Africa our land.

Die isiXhosa/ isiZulu van die eerste vers en die
Sesotho van die tweede vers kan as volg vertaal word:

Here, seën Afrika
Mag haar gees opstyg
Hoor ons gebede aan
Here, seën ons.

Here, seën Afrika
Verban oorloë en twis
Here, seën ons nasie
Van Suid-Afrika.