AKADEMIE

Oos-Moot beskik oor ‘n puik, vakkundige personeelkorps met ‘n goeie balans tussen ervare en jong onderwysers wat almal gekwalifiseerd is in hul vakgebied.  Talle personeellede dien op Distriks- en Provinsiale panele, is gekwalifiseer as seniormerkers, hoof- en adjunkhoof eksamennasiers en dien op die WOLKSKOOL waar hul, hul kundigheid terugploeg in hul vakgebied.

Me P de Wet
Adjunkhoofnasier
Engels Eerste Addisionele Taal

Me T Hemmens
Adjunkhoofnasier
Besigheidstudies

Me T Stolp
Adjunkhoofnasier
Engelse Eerste Addisionele Taal

Mnr F Parker
Adjunkhoofnasier
Rekeningkunde

Me M Koelman
Hoofnasier
Fisiese Wetenskappe

Me L de Bruin
Senior Merker
Lewenswetenskappe

Me E Kotzé
Senior Merker
Rekeningkunde

Me T Nabal
Senior Merker
Afrikaans Huistaal

Mnr  A Stolp
Senior Merker
Fisiese Wetenskappe

Me S van der Merwe
Senior Merker
Wiskundige Geletterdheid

Ons beywer ons om die volgende mylpale, op akademiese gebied te behaal:

  • 100% slaagsyfer; en
  • om een van die top akademiese skole in die provinsie te wees.

Die leerders word ook akademies ondersteun met die aanbied van die volgende;

Remediërende Onderrig

Remediërende klasse word twee keer per week by die skool aangebied.

Wiskunde (Gratis ekstra klasse)

Die Wiskunde Departementshoof is in beheer van die Wiskunde sentrum.  Die Wiskunde sentrum het ten doel om die leemtes in leerders se agtergrondkennis aan te spreek.  Klasse word GRATIS aangebied vir alle leerders en loop parallel met werk wat in die klasse behandel word.  Alle Wiskunde leerders ontvang aan die begin van die jaar ‘n skrywe aangaande die Wiskundesentrum

Ontwikkelingsgeleenthede

Die volgende akademiese geleenthede word ook vir ons leerders gebied:

  • Studiemetodekursus
  • Junior aanlegtoetse (Gr9)
  • Vakinligtingsaand (Gr9)
  • Belangstellingstoetse (Gr11)
  • Besoeke en loopbaanuitstallings deur tersêre instellings
  • Motiveringssprekers en
  • Deelname aan Olimpiades in die distrik en nasionaal.

Vakkeuse Bemarking – Graad 9

Vakkeusebemarking word jaarliks vir die graad 9-leerders aangebied om hul behulpsaam te wees met hul vakkeuse vir  graad 10.  Dié bemarking vind gedurende Augustusmaand plaas met onder andere loopbaanuitstallings, besoeke deur verskeie tersiêre instansies, vakinligtingsessies en die vakinligtingsaand.  Meer volledige inligting ten opsigte van die verskillende vakke word in die vakinligtingstuk uiteengesit

Graad 12 Winterskool

‘n Winterskool word jaarliks, gedurende die Junie/Julie skoolvakansie vir ons graad 12-leerders aangebied ter voorbereiding vir die Rekord- en Eindeksamen.  Die vakke wat aangebied word, is:  Wiskunde, Fisiese Wetenskap, Rekeningkunde, Lewenswetenskappe, RTT en Ingenieursgrafika en –ontwerp.