AKADEMIE

Oos-Moot beskik oor ‘n puik, vakkundige personeelkorps met ‘n goeie balans tussen ervare en jong onderwysers wat almal gekwalifiseerd is in hul vakgebied.  

Ons skool beywer ons om op akademiese gebied:
100% slaagsyfer te behaal; en
een van die top akademiese skole in die provinsie te wees.

Ons leerders word akademies ondersteun met die aanbied van die volgende geleenthede:

Wiskunde (Gratis ekstra klasse)
Die Wiskunde sentrum het ten doel om die leemtes in leerders se agtergrondkennis aan te spreek.  Klasse word GRATIS aangebied vir alle leerders en loop parallel met werk wat in die klasse behandel word.  Alle Wiskunde leerders ontvang aan die begin van die jaar ‘n skrywe aangaande die Wiskundesentrum

Ontwikkelingsgeleenthede

Die volgende akademiese geleenthede word ook vir ons leerders gebied:
Studiemetodekursus
Junior aanlegtoetse (Gr9)
Vakinligtingsaand (Gr9)
Belangstellingstoetse (Gr11)
Besoeke en loopbaanuitstallings deur tersêre instellings
Motiveringssprekers en
Deelname aan Olimpiades in die distrik en nasionaal

Vakkeuse Bemarking – Graad 9

Vakkeusebemarking word jaarliks vir die graad 9-leerders aangebied om hul behulpsaam te wees met hul vakkeuse vir  graad 10.  Dié bemarking vind gedurende Augustusmaand plaas met onder andere loopbaanuitstallings, besoeke deur verskeie tersiêre instansies, vakinligtingsessies en die vakinligtingsaand.  Meer volledige inligting ten opsigte van die verskillende vakke word in die vakinligtingstuk uiteengesit

Graad 12 Winterskool

‘n Winterskool word jaarliks, gedurende die Junie/Julie skoolvakansie vir ons graad 12-leerders aangebied ter voorbereiding vir die Rekord- en Eindeksamen.  Die vakke wat aangebied word, is:  Wiskunde, Fisiese Wetenskap, Rekeningkunde, Lewenswetenskappe, RTT en Ingenieursgrafika en –ontwerp.

GRAAD 12 MERKERS EN WOLKSKOOL (SOS) ONDERWYSPERSONEEL

Talle personeellede dien op distriks- en provinsiale panele, is gekwalifiseer as seniormerkers, hoof- en adjunkhoof eksamennasiers en dien op die WOLKSKOOL waar hul, hul kundigheid terugploeg in hul vakgebied.

BEKENDE OUD-OOSIES