AKADEMIE

Ons skool beywer ons om op akademiese gebied:
100% slaagsyfer te behaal; en
een van die top akademiese skole in die provinsie te wees.

Ons leerders word akademies ondersteun met die aanbied van die volgende geleenthede:

AANLYN/E-LEER (GOOGLE CLASSROOM)

In die lig van die COVID-19 pandemie was die skool genoop om na ‘n aanlynplatform te beweeg.  Hierdie platform is Google Classroom.

AKADEMIESE UUR

Die skool het vanaf 2023 ‘n akademiese intervensie plan geïmplementeer in die vorm van ‘n akademiese uur.  Die doel van hierdie plan is om leerders wat moontlike akademiese tekorte het te help en sodoende die algehele standaard van akademiese prestasie in die skool te verhoog. Daar is geen ekstra koste hieraan verbonde nie.

Alle personeel sal op Woensdae van 14:00 – 15:00 in hul klasse beskikbaar wees vir ekstra akademiese onderrig. Leerders kan die uur gratis bywoon. Hier word die leerder gehelp deur uitdagende konsepte te behandel om sodoende beter te presteer en moontlike agterstande in ʼn spesifieke vak in te haal.

DIE WOLKSKOOL

Die skool het besluit om vanaf 1 September 2021 gebruik te maak van Die Wolkskool en dat AL ons leerders voortaan toegang sal kry.  Die Wolkskool vervang nie die rol van die onderwyser by die skool nie, maar word as ʼn aanvullende hulpmiddel vir al ons leerders en veral die wat akademiese tyd verloor het, beskikbaar gestel.  Die skool dra die koste vir die leerder se registrasie op hierdie platform.

WISKUNDE (GRATIS EKSTRA KLASSE)
Die Wiskunde sentrum het ten doel om die leemtes in leerders se agtergrondkennis aan te spreek.  Klasse word GRATIS aangebied vir alle leerders en loop parallel met werk wat in die klasse behandel word.  Alle Wiskunde leerders ontvang aan die begin van die jaar ‘n skrywe aangaande die Wiskundesentrum

ONTWIKKELINGSGELEENTHEDE

Die volgende akademiese geleenthede word ook vir ons leerders gebied:
Studiemetodekursus
Junior aanlegtoetse (Gr9)
Vakinligtingsaand (Gr9)
Belangstellingstoetse (Gr11)
Besoeke en loopbaanuitstallings deur tersêre instellings
Motiveringssprekers
Deelname aan Olimpiades in die distrik en nasionaal

VAKKEUSE BEMARKING – GRAAD 9

Vakkeusebemarking word jaarliks vir die graad 9-leerders aangebied om hul behulpsaam te wees met hul vakkeuse vir  graad 10.  Dié bemarking vind gedurende Augustusmaand plaas met onder andere loopbaanuitstallings, besoeke deur verskeie tersiêre instansies, vakinligtingsessies en die vakinligtingsaand.  Meer volledige inligting ten opsigte van die verskillende vakke word in die vakinligtingstuk uiteengesit

Oos-Moot beskik oor ‘n puik, vakkundige personeelkorps met ‘n goeie balans tussen ervare en jong onderwysers wat almal gekwalifiseerd is in hul vakgebied.  

GRAAD 12 WINTERSKOOL

‘n Winterskool word jaarliks, gedurende die Junie/Julie skoolvakansie vir ons graad 12-leerders aangebied ter voorbereiding vir die Rekord- en Eindeksamen.  Die vakke wat aangebied word, is:  Wiskunde, Fisiese Wetenskap, Rekeningkunde, Lewenswetenskappe, RTT en Ingenieursgrafika en –ontwerp.

PRESTASIES

BEKENDE OUD-OOSIES