AKADEMIE

Oos-Moot beskik oor ‘n puik, vakkundige personeelkorps met ‘n goeie balans tussen ervare en jong onderwysers wat almal gekwalifiseerd is in hul vakgebied.  Talle personeellede dien op Distriks- en Provinsiale panele en kan so hul kundigheid terugploeg in hul vakgebied.

Ons beywer ons om die volgende mylpale, op akademiese gebied te behaal:

  • 100% slaagsyfer; en
  • om een van die top akademiese skole in die provinsie te wees.

Die leerders word ook akademies ondersteun met die aanbied van die volgende;

 

Remediërende Onderrig

Remediërende klasse word twee keer per week by die skool aangebied.

Wiskunde

“Admaths” vir graad 9-leerders

Die skool is ‘n “Ad-Maths” sentrum vir die graad 9-leerders.  “Ad-Maths” is ‘n ekstra vak en nie ‘n ekstra klas in Wiskunde nie.  Die oogpunt is om leerders wat reeds sterk in Wiskunde is, te stimuleer en addisioneel te verryk.  “Ad_Maths” is ‘n ideale oorbrugging tussen graad 9 en graad 10 Wiskunde en berei leerders deeglik voor vir hul matriekeindeksamen.  Leerders met ‘n gemiddeld van 80% kwalifiseer vir hierdie program.

GRATIS Ekstra Wiskundeklasse

Die Wiskunde Departementshoof is in beheer van die Wiskunde sentrum.  Die Wiskunde sentrum het ten doel om die leemtes in leerders se agtergrondkennis aan te spreek.  Klasse word GRATIS aangebied vir alle leerders en loop parallel met werk wat in die klasse behandel word.  Alle Wiskunde leerders ontvang aan die begin van die jaar ‘n skrywe aangaande die Wiskunde sentrum.

Ontwikkelingsgeleenthede

Die volgende akademiese geleenthede word ook vir ons leerders gebied:

  • Studiemetodekursus
  • Junior aanlegtoetse (Gr9)
  • Vakinligtingsaand (Gr9)
  • Belangstellingstoetse (Gr11)
  • Besoeke en loopbaanuitstallings deur tersêre instellings
  • Motiveringssprekers en
  • Deelname aan Olimpiades in die distrik en nasionaal.

Vakke

Die graad 8- en 9-leerders se vakke behels:  Tale, Wiskunde, Ekonomiese Bestuurswetenskappe, Natuurwetenskappe, Kuns, Tegnologie, Sosiale Wetenskappe en Lewensoriëntering.

Die graad 10- tot 12-leerders het vier verpligte vakke en drie keuse vakke.  Volg die skakel vir die verskillende vakke en slaagvereistes.

Vakkeuse Bemarking – Graad 9

Vakkeusebemarking word jaarliks vir die graad 9-leerders aangebied om hul behulpsaam te wees met hul vakkeuse vir  graad 10.  Dié bemarking vind gedurende Augustusmaand plaas met onder andere loopbaanuitstallings, besoeke deur verskeie tersiêre instansies, vakinligtingsessies en die vakinligtingsaand.  Meer volledige inligting ten opsigte van die verskillende vakke word in die vakinligtingstuk uiteengesit.

Graad 12 Winterskool

‘n Winterskool word jaarliks, gedurende die Junie/Julie skoolvakansie vir ons graad 12-leerders aangebied ter voorbereiding vir die Rekord- en Eindeksamen.  Die vakke wat aangebied word, is:  Wiskunde, Fisiese Wetenskap, Rekeningkunde, Lewenswetenskappe, RTT en Ingenieursgrafika en -ontwerp.