GRAAD 9 TOT 11-INLIGTING

Vakinligting

In die graad 8 jaar voltooi al ons graad 8 leerders die HPM Leervaardigheidstoets en in graad 9, aanleg- en belangstellingstoetse, om die vakkeuseproses te vergemaklik. Tydens ‘n spesiale vakkeuse-inligtingsaand wat jaarliks in Augustus vir graad 9 leerders en ouers gehou word, word alle aspekte rakende die vakkeuses, toelatingsvereistes vir tersiêre inrigtings, die uitslae van bogenoemde toetse en vraelyste en ander relevante inligting indringend bespreek.

Vakinligtingstuk

Die inligtingstuk vir die graad 10- tot 12-leerders, gee ‘n detail uiteensetting van die vakke wat die skool aanbied asook moontlike studierigtings wat hul kan volg met die vakke.

Vakke