VAKKE

Hieronder is die vakke en minimum slaagvereistes soos voorgeskryf deur die Departement van Basiese Onderwys. Ons moedig egter altyd ons leerders aan om die beste moontlike resultate te behaal. Leerders wat probleme ondervind met hul akademie word bygestaan ​​met studiemetodes ensovoorts.

Vakinligting

In die graad 8 jaar voltooi al ons graad 8 leerders die HPM leervaardigheidstoets en in graad 9, aanleg- en belangstellingstoetse, om die vakkeuseproses te vergemaklik. Tydens ‘n spesiale vakkeuse-inligtingsaand wat jaarliks in Augustus vir graad 9 leerders en ouers gehou word, word verskeie aspekte bespreek en ‘n vakinligtingstuk elektronies beskikbaar gestel.

Vakinligtingstuk

Die inligtingstuk vir die graad 10- tot 12-leerders, gee ‘n detail uiteensetting van die volgende:

  • vakkeuses;
  • toelatingsvereistes vir tersiêre inrigtings;
  • aanleg- en vaardigheidstoetse, vraelyste en ander relevante inligting;
  • moontlike beroepsrigtings;
  • beroepe in aanvraag; en
  • skakels na bronne met meer inligting aangaande loopbane en vaardigheidstekorte in Suid-Afrika.

Vakvideo’s

Vakvideo’s is ook nou hier beskikbaar.

VAKVIDEO’S