WORD DEEL VAN DIE OOSIE-FAMILIE!

Toelating Vir Nuwe Leerders

Die amptelike onderrigtaal is Afrikaans.

By inskrywing moet ‘n leerling ‘n bevredigende skolastiese rekord kan voorlê en moet voldoen aan die akademiese standaard wat gestel word.

‘n Afskrif van die leerling se identiteitsdokument/geboortesertifikaat, sowel as ‘n oorplasingskaart en die nuutste rapport vanaf die vorige skool moet by inskrywing beskikbaar wees. ’n Afskrif van die identiteitsdokument van die ouer verantwoordelik vir die finansies, moet ook ingedien word.

Leerders moet hulle onderwerp aan die gedragskode van die skool.

Skoolgeld soos bepaal deur die ouers tydens die Algemene ouer jaarvergadering, is jaarliks betaalbaar. Ouers ontvang maandeliks rekeningstate.